Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

RODO

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Nazwa: Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile
  Adres: ul. Jana Brzechwy 10, 64-920 Piła
  Kontakt: pp14@cuw.pila.pl
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Imię i nazwisko: Robert Erdmann
  Kontakt: iod.oswiata@erodo.com.co
 3. CEL PRZETWARZANIA
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych
 4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
  Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych
 5. ODBIORCY DANYCHNazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA
  Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przez dziecko edukacji a następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.
 7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
  • dostępu do danych
  • do żądania sprostowania danych
  • do żądania usunięcia danych osobowych
  • do żądania ograniczenia przetwarzania
  • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
 9. INFORMACJA
  Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, jakim jest działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza.
 10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile, zwana dalej „przedszkolem”, ul. Jana Brzechwy 10 64-920 Piła, e-mail: pp14@cuw.pila.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych, jest Robert Erdmann, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: iod.oswiata@erodo.com.co
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.
 4. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a po tym terminie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie przedszkola jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.
 9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 3 miesięcy zapis jest automatycznie nadpisywany.

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Skip to content